Return to site

List Otwarty do Ministra Kultury Piotra Glińskiego

W imieniu sygnatariuszy Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych – koalicji ponad 70 organizacji, ruchów oraz stowarzyszeń obywatelskich i kulturalnych wystosowaliśmy List otwarty do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. W liście przypominamy, że Minister obiecywał debatę nad przygotowywaną przez rząd reformą mediów publicznych od chwili powołania na stanowisko, a także zapewniał, że projekt nowej ustawy medialnej będzie przedmiotem co najmniej trzymiesięcznych konsultacji publicznych. Zapewnienia takie składał też wielokrotnie pełnomocnik rządu ds. reformy mediów publicznych, minister Krzysztof Czabański.

Tymczasem projekt ustawy o mediach narodowych, który wpłynął do Sejmu 20 kwietnia 2016 ma być uchwalony z pominięciem otwartej debaty i konsultacji publicznych do połowy maja. Przyjęty tryb prac i pośpiech jest sprzeczny nie tylko z ww. obietnicami, ale także z wymogami poprawnej legislacji i rządowymi dokumentami regulującymi zasady procesu legislacyjnego.

Decyzja o przyjęciu ustawy o tak fundamentalnym znaczeniu dla obywateli naszego kraju w drodze szybkiej ścieżki legislacyjnej stoi też w oczywistej sprzeczności z przedstawionym przez Ministra Kultury (23 marca 2016 r. na konferencji Pełnomocnika ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania w KPRM) planem wzmocnienia udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz podniesienia rangi konsultacji publicznych w tworzeniu aktów prawnych.

Za niezbędne minimum w tej sytuacji uważamy przeprowadzenie w Sejmie wysłuchania publicznego w sprawie poselskich projektów ustaw o mediach narodowych i składce audiowizualnej (druk sejmowy nr 442, 443 i 444) według zasad przewidzianych regulaminem Sejmu. I w tej sprawie zwracamy się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Treść pisma do pobrania: