Return to site

Jak wypełnić formularz zgłoszenia na wysłuchanie w Sejmie

Poniżej zgłoszenie na wysłuchanie publiczne krok po kroku. Poprawnie zgłoszony formularz to wypełnione wszystkie rubryki, dodane wymagane załączniki oraz złożone podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji

Formularz zgłoszeniowy wypełniony czytelnie i poprawnie na wysłuchanie w sprawie poselskiego projektu ustawy medialnej, które odbędzie się 17 maja – należy złożyć w Sejmie lub przesłać pocztą do soboty 7 maja 2016 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Formularz zgłoszeniowy, który można pobrać po tekstem, składa się z nagłówka i części od A do F. W nagłówku należy zaznaczyć, że zgłaszamy zainteresowanie pracami nad projektem ustawy. Tytuły projektów i numery druków sejmowych, do których się odnosimy są następujące:

Poselski projekt ustawy o mediach narodowych to numer 442.

Poselski projekt ustawy o składce audiowizualnej to numer 443.

Przepisy prowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej - numer 444.

W części A formularza osoba fizyczna, która zabiera głos w swoim imieniu podaje swoje imię, nazwisko i pełen adres, a inne podmioty – nazwę, siedzibę i adres. Zgłoszenie mogą wysłać osoby prawne jak i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.


W części B podaje się nazwiska osób, które chcą zabrać głos w imieniu organizacji. W tej części wskazuje się osoby, które są uprawnione do reprezentowania podmiotu w pracach nad projektem ustawy (w tym do udziału w wysłuchaniu publicznym). Niepodanie adresów wszędzie, gdzie jest to wymagane, spowoduje, że zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

Część C wypełniają zawodowi lobbyści, kancelarie i firmy konsultingowe reprezentujące swoich klientów. Karta wstępu do Sejmu nie upoważnia do wejścia na wysłuchanie.

Część D jest obowiązkowa – w sposób ogólny należy opisać interes, który zamierza się chronić oraz rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie chce się zabiegać podczas tego wysłuchania.

W części E należy załączyć dokument, z którego wynika umocowanie do złożenia formularza zgłoszenia w imieniu podmiotu dokonującego zgłoszenia – dokumentu nie załącza się jedynie w przypadku, gdy osoba składająca zgłoszenie (z części F) jest tożsama z podmiotem dokonującym zgłoszenia (z części A).

Dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia formularza – w zależności od formy organizacyjnej podmiotu dokonującego zgłoszenia – to np. wyciąg z KRS, statut, pełnomocnictwo, umowa. Wydruk z KRS najłatwiej pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

W części F podpisuje się osoba składająca zgłoszenie, czyli albo osoba fizyczna, która wpisała swoje dane w części A albo osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu, którego dane zostały podane w części A. Musi być to zgodne ze sposobem jego reprezentacji określonym w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej tego podmiotu, osoba może też działać na podstawie pełnomocnictwa.

Gdzie złożyć osobiście wypełniony formularz:

Wydział Podawczy Kancelarii Sejmu

Warszawa, al. Na Skarpie 16

otwarte od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 – 16.00.

Adres, na jaki można przesłać pocztą formularz do 7 maja (decyduje data stempla):

Kancelaria Sejmu

Gabinet Marszałka Sejmu

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa