• Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych

  Media publiczne wymagają naprawy. Naprawy przeprowadzanej z namysłem, w dialogu z odbiorcami, twórcami i menedżerami, naprawy mającej na względzie słuszny interes obywateli.

   

  Demokratyczny porządek zakłada ład medialny oparty na stabilnych mechanizmach oddzielających media od polityki rozumianej jako arena sporów partyjnych. Przez 26 lat media publiczne w Polsce przeszły długą drogę, od finansowanego z budżetu państwa Radiokomitetu po system 19 spółek Skarbu Państwa (TVP S.A., PR S.A. oraz 17 regionalnych rozgłośni radiowych), utrzymywanych z abonamentu i wpływów z reklamy. Jednak w ciągu tych wszystkich lat postulat odpartyjnienia mediów publicznych pozostawał głównie w sferze deklaracji. Upartyjnienie zaczęło się od pierwszej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która zgodnie z ustawą miała składać się z bezpartyjnych fachowców, a tymczasem powołano do niej czynnych polityków, formalnie tylko występujących ze swoich partii. Także najnowsza nowelizacja ustawy o mediach publicznych służy jedynie wymianie władz w spółkach i jest powrotem do czasów PRL, gdy prezes Radiokomitetu był powoływany przez rząd i podlegał mu bezpośrednio. Taki model zarządzania mediami publicznymi stanowi całkowite zaprzeczenie ich idei.

   

  Ale media publiczne to nie tylko sposób powoływania i sprawowania władzy. O ich niezależności w dużej mierze decyduje sposób finansowania. Na skutek wieloletnich zaniedbań, rozwoju technologicznego, a także zmian rynkowych i cywilizacyjnych dotychczasowe rozwiązania regulujące sposób funkcjonowania mediów publicznych okazały się nieskuteczne dla zapewnienia realizacji misji publicznej. Media publiczne zwiększyły udział przychodów reklamowych w finansowaniu swojej działalności, co przy dużym majątku i wysokim poziomie zatrudnienia doprowadziło do postępującej komercjalizacji programu i uzależniło spółki medialne od reklamy i poziomów oglądalności.

   

  Media publiczne są dobrem wspólnym. Traktujemy zatem jako oczywiste i konieczne, że kształt mediów publicznych musi być wypracowany w publicznej debacie.

   

  Reformy i uspołecznienia mediów publicznych domagamy się od czasu krakowskiego Kongresu Kultury w 2009 roku. Powrót do idei mediów służących obywatelom zakładał projekt ustawy opracowany i przedstawiony publicznie przez Obywatelski Komitet Mediów Publicznych w 2010 roku. Był on szeroko konsultowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Projekt ten – jak wiele innych inicjatyw obywatelskich – utknął w archiwach Sejmu. W roku 2011 w Pakcie dla Kultury żądaliśmy od rządzących prawnych gwarancji realizacji powinności mediów publicznych oraz poprawy ich jakości. Zobowiązania te nigdy nie zostały zrealizowane.

   

  Inicjatorzy obywatelskiego projektu ustawy o mediach publicznych, podobnie jak sygnatariusze niniejszego listu i paktu, rozumieli i rozumieją politykę jako działanie dla dobra wspólnego. Czas najwyższy powrócić do tej definicji. To w jej duchu powinna odbyć się debata na temat mediów publicznych. Winna dotyczyć zarówno zasadniczych założeń, jak i w dalszej kolejności szczegółów projektowanych rozwiązań. Rządzący nie mogą omijać obowiązujących zasad konsultacji publicznych: powszechności, przejrzystości i przewidywalności stanowienia prawa. Nie ma żadnych zgodnych z zasadami demokracji powodów, dla których proces ten miałby być prowadzony w pośpiechu i tajemnicy przed opinią publiczną. Zarówno w toku prac rządu, jak i parlamentu, niezbędne i zgodne z kulturą polityczną właściwą systemowi zapisanemu w Konstytucji jest zastosowanie mechanizmów publicznych konsultacji projektów ustaw, szczególnie o tak fundamentalnym znaczeniu dla obywateli jak ustawa o publicznych mediach. Niezbędnym minimum takich konsultacji jest procedura wysłuchania publicznego. Jej rzetelne przeprowadzenie zależy dziś od politycznej woli rządzących. Jeśli jednak rząd i parlament nie zorganizują procesu konsultacji i wysłuchania publicznego, deklarujemy, że przeprowadzimy je sami, zgodnie z wymogami bezstronności i przejrzystości, we współpracy z partnerami społecznymi oraz instytucjami nauki, edukacji i kultury.


  Bez aktywnej współpracy środowisk obywatelskich, edukacyjnych, nauki i kultury – które niniejszym zapraszamy do debaty – nie uda się wypracować nowej konstytucji silnych i wiarygodnych mediów publicznych. Pakt jest otwartą ofertą dla wszystkich partii politycznych, od których oczekujemy jasnego określenia stanowiska wobec przedstawianych w nim celów
  i wartości.

   

  Apelujemy też do wszystkich polityków i wszystkich sił politycznych w polskim parlamencie o szczególną ostrożność
  i rozwagę w przygotowywaniu nowych rozwiązań systemowych i uwzględnianie w nich głosu opinii publicznej.
  Bez zdefiniowania na nowo misji publicznej i charakteru usług świadczonych dla widzów i słuchaczy oraz zapewnienia gwarancji jakości programowej nie uda się przekonać obywateli do powszechnej opłaty audiowizualnej, która zastąpiłaby niefunkcjonujący już dziś model abonamentowy, ani zyskać ich zaufania.

   

  Poniżej przedstawiamy projekt Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych, którym zainicjowaliśmy dyskusję ponad podziałami politycznymi.

    

   

  1. MISJA MEDIÓW PUBLICZNYCH

   

  Media publiczne wypełniając swoje powinności mają przede wszystkim na względzie interes obywateli. Wyznacznikiem realizacji misji jest najwyższa jakość, bezstronność, transparentność i celowość wydatkowania środków publicznych oraz skuteczność realizacji celów i zadań mediów publicznych. Jako takie pozostają jednym z najważniejszych instrumentów umożliwiających dostęp do kultury, edukacji
  i informacji

  A. Licencje programowe

  Realizacja misji publicznej powinna zostać doprecyzowana poprzez zapisanie w ustawie konkretnych wymagań programowych, określonych procentem wydatków całego budżetu na poszczególne działy. Licencja programowa powinna określać minimalne nakłady na treści dla dzieci i młodzieży, edukację obywatelską i kulturową oraz rodzimą twórczość, w tym teatr telewizyjny i radiowy, muzykę, filmy fabularne i seriale, filmy dokumentalne.

  2. SPOSÓB ORGANIZACJI MEDIÓW PUBLICZNYCH

  A. Kontrola społeczna

  Forma prawna, sposób wyłaniania władz i kontrola właścicielska powinny być dostosowane do powinności mediów publicznych, umożliwiać kontrolę realizacji celów oraz kontrolę społeczną. Kontrola realizacji misji publicznej powinna wynikać z zasady najwyższej jakości i rzetelności.

  B. Organy kierownicze

  Niezmiernie ważny dla wiarygodności mediów publicznych sposób powoływania władz powinien zostać poddany otwartej publicznej dyskusji. Należy stworzyć przejrzysty system rekomendacji organizacji społecznych i środowisk twórczych dla osób pełniących funkcje nadzorcze w mediach publicznych. Przyczyni się on do ochrony mediów publicznych przed ich upartyjnianiem i stworzy gwarancję stałego podnoszenia jakości i profesjonalizmu.

  C. Nowoczesne zarządzanie

  Sposób organizacji mediów publicznych powinien służyć synergii programowej, współpracy organizacyjnej pomiędzy spółkami Polskiego Radia S.A., Telewizji Polskiej S.A. i radiofonii regionalnych oraz wykorzystywać potencjał konwergencji cyfrowej mediów.

  3. POWSZECHNY DOSTĘP DO ZASOBÓW

   

  Niezbędne jest powołanie portalu mediów publicznych jako trzeciego, równoważnego dla radia i telewizji, medium z własnym budżetem i polityką programową. Portal mediów publicznych powinien być najważniejszym narzędziem udostępniania zasobów kultury polskiej, upowszechniania zasobów archiwalnych Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i innych instytucji kultury w Polsce, służąc jako platforma promocji i dystrybucji zasobów. Portal powinien mieć prawo produkcji własnych treści zgodnych z charakterem wyznaczonych zadań.

  4. STABILNE FINANSOWANIE I REKLAMA

  A. Powszechna opłata audiowizualna

  Należy znieść anachroniczny obowiązek rejestrowania odbiorników i zastąpić nieskuteczny w dotychczasowej formie abonament powszechną opłatą audiowizualną, która będzie równocześnie obywatelskim gwarantem wypełniania misji mediów publicznych. Danina ta powinna być solidarnie płacona przez obywateli za możliwość dostępu do mediów publicznych, bez względu na rodzaj i liczbę urządzeń dostosowanych do odbioru telewizji, radia i internetu. W ramach tej opłaty odbiorca będzie miał zapewniony bezpłatny dostęp do archiwów mediów publicznych oraz programów i utworów powstałych z dotacji z funduszu misji publicznej.

  B. Ograniczenie reklamy

  Poziom reklamy w mediach publicznych musi być znacząco zredukowany – docelowo do poziomu 25% budżetu mediów publicznych. Kontrola tego procesu musi zostać powierzona organowi nadzorującemu media publiczne tak, by stopniowe wychodzenie mediów publicznych z rynku komercyjnego było związane z wpływami osiąganymi z daniny publicznej. Należy wprowadzić całkowity zakaz lokowania produktów w programach adresowanych do dzieci.

  C. Reklama społeczna i obywatelska

  Ustawa w sposób jasny i precyzyjny powinna gwarantować bezpłatną emisję reklamy społecznej i kulturowej tak, by media publiczne mogły się stać instytucjonalnym narzędziem wspierania inicjatyw obywatelskich i narzędziem promocji kultury polskiej.

  5. FUNDUSZ MISJI PUBLICZNEJ

   

  Należy utworzyć fundusz misji publicznej, którego celem będzie współfinansowanie tworzenia i upowszechniania wysokiej jakości treści realizujących zadania określone w misji publicznej przez niepubliczne media audiowizualne i cyfrowe. Fundusz wspierać będzie również produkcje mediów obywatelskich, społecznych, lokalnych, regionalnych oraz tych, które chcą realizować zadania publiczne. Emisji treści i programów dofinansowanych przez Fundusz w trybie otwartych konkursów nie będzie można przerywać reklamami. Zgodnie z ograniczeniami zapisanymi w ustawie o mediach publicznych treści te będą nieodpłatnie udostępniane w portalu mediów publicznych.

 • Sygnatariusze Paktu

  1. Centrum Cyfrowe
  2. Centrum Edukacji Obywatelskiej
  3. Collegium Artium
  4. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
  5. Federacja Małopolska Pozarządowa
  6. Forum Darczyców w Polsce
  7. Forum Rdzawka
  8. Fundacja Bęc Zmiana
  9. Fundacja Dobrego Odbioru
  10. Fundacja Dziennikarska Medium Publiczne
  11. Fundacja e-Państwo
  12. Fundacja Fabryka Komunikacji Społecznej
  13. Fundacja Fundusz Mediów
  14. Fundacja im. Stefana Batorego
  15. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
  16. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
  17. Fundacja Klamra
  18. Fundacja LGBT Business Forum
  19. Fundacja Malta
  20. Fundacja Metamorfozy
  21. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
  22. Fundacja Non-Fiction
  23. Fundacja Nowoczesna Polska
  24. Fundacja Ocalenie
  25. Fundacja Otwarty Kod Kultury
  26. Fundacja Res Publica Nowa
  27. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  28. Fundacja SM - walcz o siebie
  29. Fundacja STABILO
  30. Fundacja Szkoła z Klasą
  31. Fundacja Wiedza Lokalna
  32. Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów
  33. Fundacja Zmiana
  34. Fundacji Rozwoju Teatru "NOWA FALA"
  35. Fundusz Mediów
  36. Gildia Reżyserów Polskich
  37. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  38. Instytut Spraw Publicznych
  39. Komitet Obrony Demokracji
  40. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
  41. Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
  42. Międzynarodowe Stowarzyszenie Kobiet w Radiu i Telewizji
  43. Obywatele dla Edukacji
  44. Obywatele Kultury
  45. Obywatele Nauki
  46. Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej
  47. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żyrardowie
  48. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 
  49. Otwarta Akademia
  50. Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
  51. Polska Rada Muzyczna
  52. Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
  53. Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej
  54. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
  55. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
  56. Pracownia Kultury Współczesnej
  57. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  58. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
  59. Stowarzyszenie Białostockie Towarzystwo Esperantystów
  60. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
  61. Stowarzyszenie Filmowców Polskich
  62. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
  63. Stowarzyszenie Klon/Jawor
  64. Stowarzyszenie Koalicja Organizacji Demokratycznych
  65. Stowarzyszenie Kreatywna Polska
  66. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Górzno
  67. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
  68. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
  69. Stowarzyszenie Seniorzy Kurpi i Ostrołęki
  70. Stowarzyszenie Sygnał
  71. Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Społecznego "Społeczeństwo FAIR"
  72. Towarzystwo Dziennikarskie
  73. Towarzystwo Samorządowe
  74. Unia Polskich Teatrów
  75. Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
  76. Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie
  77. Związek Kompozytorów Polskich
  78. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

 • Popierasz pakt? Podpisz się

  Uwaga! Poniższy podpis składany jest w imieniu organizacji.

 • Aktualności

  8.12.2016 r. w Fundacji Batorego odbyła się konferencja pt. „Strażnicy ładu medialnego: KRRiT i RMN. Cele, zadania i praktyka”. Głównym punktem programu była debata nad systemem powoływania członków i funkcjonowaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. Czy instytucje...
  O debacie „Jakie media publiczne?”, która odbyła się 5 października w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie, pisaliśmy już wcześniej. Tutaj można przeczytać krótką relację. Osobną uwagę chcemy poświęcić opiniom, które na temat pożądanego kształtu mediów publicznych wyrazili wtedy...
  W piątek 7 października br. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki rozpoczął się Kongres Kultury 2016. Ważnym punktem programu tego wieczoru była debata pt. „Jak było. Jak jest. Jak być powinno. Pakt dla Kultury i Obywatelski Pakt dla Mediów Publicznych”. W części dotyczącej Paktu Medialnego w...
  More Posts
 • Obywatelski Pakt w mediach

  broken image

  Wyborcza.pl

  Nie możemy wszystkiego zwalać na polityków. Demokracja, jak mawiał Jacek Kuroń, nigdy nie będzie lepsza od społeczeństwa, które wyłania demokratyczne władze

  Daniel Flis: Wzywacie rząd PiS do zorganizowania debaty o mediach publicznych i konsultacji na temat projektu ustawy medialnej. PiS nie chce rozmawiać. Wiceminister kultury Krzysztof Czabański, pełnomocnik rządu ds. reformy mediów publicznych, zapowiada, że ustawa będzie gotowa w marcu.

  Beata Chmiel, menedżerka kultury, Komitet Obywatelski Mediów Publicznych: Zapowiedzi słyszymy od dawna, ale projektu ustawy nikt nie widział. Może poza Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, ale konsultacje nie polegają na rozmowie tylko z jednym stowarzyszeniem.

  broken image

  ngo.pl

  Wysłuchanie publiczne poświęcone projektom ustaw o mediach narodowych i składce audiowizualnej odbędzie się w Sejmie 17 maja 2016 r. Udział własny albo organizacji w wysłuchaniu można zgłosić do 7 maja 2016 r. (sobota). Inicjatorzy Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych zapraszają do zabrania głosu. Komisja Kultury i Środków Przekazu na wnioski wszystkich partii postanowiła przeprowadzić w Sejmie wysłuchanie publiczne nowych ustaw o mediach. Konsekwentne działania sygnatariuszy Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych, spotkania i rozmowy o Pakcie ze wszystkimi partiami i publiczne domaganie się konsultacji obywatelskich przyniosły efekt. Wysłuchanie odbędzie się 17 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmu.

  broken image

  Superbiz.pl

  Uczestnictwo w wysłuchaniu publicznych zapowiedziało ponad 70 instytucji medialnych, organizacji pozarządowych i osób publicznych, m.in. Agnieszka Holland, przedstawiciele ruchu obywatelskiego „Obywatele Kultury" oraz Obywatelski Pakt na Rzecz Mediów Publicznych.

  broken image

  Polskieradio.pl

  Skrajne opinie padały podczas wysłuchania publicznego dotyczącego tzw. dużej ustawy medialnej. Zdaniem jednych projekt zawiera niekonstytucyjne zapisy i robi z mediów publicznych łup jednej opcji. Inni oceniali, że nie idzie on dość daleko ws. dekomunizacji i roli wartości chrześcijańskich. (..)

  Wiele uwag zgłosili sygnatariusze Obywatelskiego Paktu na Rzecz Mediów Publicznych, które - jak mówiła Beata Chmiel - od ponad 6 lat "walczy o niezależne i silne media publiczne", ale - podkreślała - "silne swoją misją, a nie tylko finansowo i jako instytucja". Według Chmiel projekt m.in. niewystarczająco podkreśla kwestię wsparcia twórców, upowszechniania kultury, a także kwestię wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych czy wspierania czytelnictwa.

  Zbyt ogólne sformułowanie zadań i misji mediów publicznych krytykowali także np. przedstawiciele Obywateli Nauki.

  broken image

  wp.pl

  Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu tzw. dużej ustawy medialnej, czego chciała część opozycji. Projektem zajmie się teraz sejmowa komisja kultury, która postanowiła, że 17 maja odbędzie się wysłuchania publicznego ws planowanych zmian.

  Na projekt "dużej" ustawy medialnej składa się pakiet trzech propozycji ustaw autorstwa PiS: o mediach narodowych; o składce audiowizualnej oraz przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej. (...)

  Sejmowa komisja kultury, która zebrała się w piątek tuż po głosowaniu, postanowiła, iż 17 maja o godz. 11. odbędzie się wysłuchanie publiczne ws projektu "dużej" ustawy medialnej.
   

  broken image

  Parlamentarny.pl

  Wydaje mi się, że filozofią tej ustawy jest, żeby nowe media stały się łupem jednej opcji politycznej. To doprowadzi też do dramatycznych skutków: do tego, że zamiast być bazą, platformą, na której mogą spotykać się wszyscy, stanie się jeszcze jednym polem pogłębiającej się u nas zimnej wojny domowej. Nie jest to w interesie nikogo - mówiła reżyserka Agnieszka Holland.

  Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka proponowane w projekcie ograniczenie kompetencji umocowanej konstytucyjnie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poprzez powołanie Rady Mediów Narodowych "oznacza ominięcie konstytucji".

  broken image

  Radio Zachód

  17. maja odbędzie wysłuchanie publiczne w sprawie reformy mediów publicznych. Tak zadecydowała komisja kultury, do której trafiły przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość projekty trzech ustaw – o mediach narodowych, o składce audiowizualnej oraz przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej. Wczoraj odbyło się ich pierwsze czytanie. Wnioski opozycji o odrzucenie projektów przepadły podczas porannych głosowań w Sejmie.

  broken image

  Polskieradio.pl

  Pod koniec kwietnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie trzech, przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość projektów ustaw - o mediach narodowych, o składce audiowizualnej oraz przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej. Wnioski o przeprowadzenie wysłuchania publicznego złożyły trzy kluby: Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej oraz Nowoczesnej.

  Zgodnie z Regulaminem Sejmu, wysłuchanie publiczne musi się odbyć po pierwszym czytaniu projektu, ale jeszcze przed przystąpieniem do jego rozpatrywania. Chęć wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym zadeklarowało ponad 70 przedstawicieli różnych instytucji - medialnych, twórców, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

  broken image

  300polityka.pl

  W Sejmie wysłuchanie publiczne dot. projektów ustaw o mediach narodowych

  Wysłuchanie publiczne w sprawie trzech projektów ustaw dot. mediów narodowych rozpocznie się o 11:00, w ramach posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu w Sali Kolumnowej.

  broken image

  ngo.pl

  We wtorek 21 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 na Skwerze Wolnego Słowa przy ulicy Mysiej w Warszawie odbyło się podpisanie przez ugrupowania polityczne zobowiązania do realizacji założeń zawartych w Obywatelskim Pakcie na rzecz Mediów Publicznych.

  broken image

  Dziennik.pl

  Partie opozycyjne podpisały we wtorek zobowiązanie wspierania Obywatelskiego Paktu na Rzecz Mediów Publicznych, który zakłada stworzenie rzetelnych, bezstronnych, obiektywnych, wolnych od partyjnych, politycznych i komercyjnych zależności mediów publicznych.

  broken image

  Wirtualne Media

  Czołowi politycy ugrupowań opozycyjnych, m.in. Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL, Partii Razem i Twojego Ruchu, podpisali we wtorek przed południem Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych. Z poparcia inicjatywy wycofał się natomiast ruch Kukiz ’15.

  broken image

  Interia.pl

  Dziś na Skwerze Wolnego Słowa w Warszawie miało miejsce podpisanie Paktu dla Mediów Publicznych.

  broken image

  Wirtualna Polska 

  Partie opozycyjne podpisały Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych. Do porozumienia przystąpiły wszystkie partie opozycyjne, oprócz Kukiz'15.

  broken image

  wyborcza.pl

  Pięć ugrupowań opozycyjnych zobowiązało się do opracowania nowego projektu ustawy medialnej wspólnie z Obywatelami Kultury i ponad 70 innymi organizacjami pozarządowymi. Liderzy Inicjatywy Polskiej, Zielonych, PO, PSL i Nowoczesnej spotkali się we wtorek na Skwerze Wolności Słowa, by podpisać zobowiązanie do realizacji Paktu na rzecz Mediów Publicznych.

  broken image

  parlamentarny.pl

  W Warszawie, we wtorek (21 czerwca) politycy opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej podpisali Obywatelski Pakt na Rzecz Mediów Publicznych. 

  broken image

  asocjacje.org

  Wczoraj, we wtorek 21 czerwca 2016 roku na Skwerze Wolnego Słowa przy ulicy Mysiej w Warszawie odbyło się podpisanie przez ugrupowania polityczne zobowiązania do realizacji założeń zawartych w Pakcie na rzecz Mediów Publicznych. W imieniu strony społecznej – sygnatariuszy Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych podpisały się pod zobowiązaniem Agnieszka Holland (Obywatele Kultury), Katarzyna Szafranowska (Obywatele Nauki) i Weronika Czyżewska-Waglowska(Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych).  W imieniu ugrupowań politycznych: Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska), Ryszard Petru(Nowoczesna), Marek Kossakowski (Partia Zieloni), Grzegorz Schetyna (Platforma Obywatelska), Władysław Kosiniak-Kamysz (Polskie Stronnictwo Ludowe).

  broken image

  telewizjarepublika.pl

  Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych nawiązuje do prac na planem reformy i uspołecznienia mediów publicznych rozpoczętych podczas Kongresu Kultury w 2009 roku w Krakowie, kiedy to swój projekt ustawy zaproponowały środowiska twórcze.

  Podpisało się pod nim kilkadziesiąt fundacji i organizacji, głównie związanych ze środowiskami artystycznymi, inicjatywami obywatelskimi, a także branżą dziennikarską. Dziś do tego grona dołączyły wszystkie ugrupowania opozycyjne, z wyjątkiem Kukiz ‘15.

  broken image

  300polityka.pl

  Opozycja podpisuje Pakt na Rzecz Mediów Publicznych – bez Kukiz’15. Inicjatorką m.in. Agnieszka Holland

  Przedstawiciele partii i środowisk opozycyjnych – m.in. Nowoczesnej, PO, PSL, Inicjatywy Polskiej czy Razem – oraz organizacji pozarządowych, podpisali dziś na Skwerze Wolnego Słowa Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych.

  broken image

  Prasa znowu wolna

  Trybuna 22.06.2016

  Opozycja podpisała we wtorek zobowiązanie wspierania Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych, który zakłada stworzenie rzetelnych, bezstronnych, obiektywnych, wolnych od partyjnych, politycznych i komercyjnych zależności mediów publicznych.

  broken image

  Opozycja chce nowej ustawy medialnej

  Gazeta Wyborcza 22.06.2016

  Pięć ugrupowań opozycyjnych zobowiązało się do opracowania nowego projektu ustawy medialnej wspólnie z Obywatelami Kultury i ponad 70 innymi organizacjami pozarządowymi.

 • Do pobrania

  Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania, zapisane w formacie pdf

  Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych podpisany 14 marca 2016 r. przez koalicję organizacji pozarządowych:

  Zobowiązanie pod Obywatelskim Paktem na rzecz Mediów Publicznych podpisane 21 czerwca 2016 r. przez stronę obywatelską oraz ugrupowania polityczne:

   

  Wybrane zapisy obywatelskiego projektu ustawy medialnej przygotowane w 2016 r. przez inicjatorów Paktu na rzecz Mediów Publicznych:

  Projekt ustawy medialnej przygotowany w 2010 r. przez Obywatelski Komitet Mediów Publicznych:

  Zapis wysłuchania publicznego w sprawie poselskiego projektu ustawy medialnej, które odbyło się w 2010 roku na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu (6.07.2010) z udziałem przedstawicieli Komitetu Obywatelskiego Mediów Publicznych:

  Poselskie projekty ustaw przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, które zostały złożone w Sejmie 20 kwietnia 2016 r. Pierwsze czytanie odbyło się 29 kwietnia 2016 r., a 17 maja w Sejmie wysłuchanie publiczne w ich sprawie:

  Stanowisko sygnatariuszy Paktu w sprawie projektów ustaw o mediach narodowych oraz o składce audiowizualnej przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość przygotowane na wysłuchanie publiczne w Sejmie 17 maja 2016 r.:

  Pełen zapis wysłuchania publicznego w sprawie ww. projektów ustaw, które odbyło się w Sejmie 17 maja 2016 r.:

  Projekt ustawy o Radzie Mediów Narodowych przygotowany przez PiS, złożony w Sejmie 7 czerwca 2016 r.:

 • KIM JESTEŚMY?

  Inicjatorzy Paktu na rzecz Mediów Publicznych

  broken image

  Obywatele Kultury

  Obywatele Kultury to dobrowolny ruch obywatelski, zwołany w akcie sprzeciwu wobec polityki, która nie docenia społecznych i demokratycznych funkcji kultury. Od krakowskiego Kongresu Kultury w roku 2009 domagamy się reformy i uspołecznienia mediów publicznych. Rok później Komitet Obywatelski Mediów Publicznych przygotował i przedstawił, w trybie wysłuchania publicznego, projekt ustawy medialnej. W roku 2011 w Pakcie dla Kultury żądaliśmy od rządzących prawnych gwarancji realizacji powinności mediów publicznych oraz poprawy ich jakości. Zobowiązania te nigdy nie zostały zrealizowane.

  broken image

  Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

  Istniejąca od 12 lat Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) jest jedynym w Polsce ponadbranżowym zrzeszeniem organizacji pozarządowych, działającym w imieniu swoich członków na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania aktywnego obywatelstwa na poziomie krajowym i europejskim.
  U podstaw działania OFOP leży przekonanie, że silny głos aktywnych obywateli, zorganizowanych w formie fundacji czy stowarzyszeń, ma kluczowe znaczenie dla lepszego funkcjonowania państwa.

  broken image

  Obywatele Nauki

  Jesteśmy ruchem społecznym, który powstał w środowisku pracowników naukowych, reprezentujących różne dyscypliny i ośrodki badawcze. Chcemy zainicjować szeroką publiczną dyskusję o przyszłości nauki w Polsce – dyskusję wolną od wpływów ideologii, doraźnej polityki i medialnej sensacji.

  Obywatele Nauki pragną stworzyć forum dialogu wewnątrz środowiska naukowego w Polsce, by możliwe stało się wypracowanie wspólnych stanowisk w kluczowych kwestiach dla przyszłości nauki. Sądzimy, że właśnie nieformalny i apolityczny ruch społeczny tworzy najlepsze ramy dla wspólnej analizy sytuacji obecnej oraz zarysowania kierunku zmian na przyszłość.

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Sekretariat Paktu:

  Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

  ul. Strzelecka 3, 03-433 Warszawa

  broken image

  Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych

  broken image

  Biuro: tel. 22 416 40 30

  Przemek Dziewitek, Koordynator Paktu: 604 585 828